Oficiální turistický portál
TURISTA OBČAN
cz / en / de

Príroda

Kategorie

Okres Dolný Kubín, ako aj celá Orava, svojim geomorfologickým členením predstavuje jedno z najpestrejších území na Slovensku, ktorého geomorfologické celky vytvorili predpoklady pre pestrú mozaiku prírodných hodnôt, tvoriacich záujem štátnej ochrany prírody. Na územie okresu zasahujú štyri veľkoplošné chránené územia (NP Malá Fatra, NP Veľká Fatra, CHKO Horná Orava a CHKO Kysuce). 

Chránená krajinná oblasť

CHKO Horná Orava

CHKO Horná Orava sa rozprestiera v severnej časti stredného Slovenska. Na jej území leží najsevernejší bod Slovenskej republiky situovaný na pohraničný vrch Beskydok v Oravských Beskydách. Podstatnú časť ohraničenia CHKO tvorí slovensko-poľská štátna hranica. Celá CHKO je súčasťou jediného historického regiónu Orava. Na územie CHKO zasahujú katastre troch miest - Dolný Kubín, Námestovo a Trstená. Keďže CHKO Horná Orava priamo susedí s CHKO Kysuce a poľským Babiogórskim Parkom Narodowym, je súčasťou jedného z najrozsiahlejších veľkoplošných chránených území v strednej Európe. Krásnu prírodu na hornej Orave chráni od roku 1949 Chránená krajinná oblasť Horná Orava. Podľa vyhlášky novelizovanej v roku 2003 má CHKO Horná Orava rozlohu 58 738 ha. Jej správa sídli v Námestove. Jej súčasťou sú husté lesy, vlhké rašeliniská, rázovité dediny i „oravské more“, čiže vodná nádrž OravaFlóra

CHKO Horná Orava je prevažne lesnou krajinou. Les zaberá najmä  podhorský a horský stupeň, kotliny človek do značnej miery odlesnil. V hornooravských lesoch prevládajú prirodzene rozšírené a umelo zasadené lesné spoločenstvá smrečín. Najmä smrekové monokultúry sú náchylné na choroby a často podliehajú veterným kalamitám. Listnaté lesy sú v menšine, vyskytujú sa v nižších polohách. V nich je dominantnou drevinou buk, teplomilné dreviny sú vzácnosťou. V často vlhkom až podmáčanom lesnom podraste sa vyskytujú typické vlhké rastlinné spoločenstvá so zastúpením rôznych druhov papradí, plavúňov a machov. Hojné sú porasty veternice lesnej, kopýtka európskeho, kysličky obyčajnej, durmana pravého a viaceré druhy ostružín. Na Babej hore rastie vzácny endemit rožec alpínsky babohorský. Špecifickým fenoménom hornej Oravy sú rašeliniská. Nikde inde na Slovensku sa nevyvinuli v takom rozsahu. Rašeliniská vrchoviskového  typu sa vyskytujú v tzv. boroch. Mnohé bory človek v minulosti odvodnil, aby ich mohol využiť ako bohaté ložiská rašeliny. Najviac ubudlo z rašeliniska pri Suchej Hore. Ďalšie sa prísne chránia.

Fauna

Zloženie živočíšstva CHKO Horná Orava je pestré a rozmanité. Žije tu medveď, vlk a vzácnejší je rys. Početná je jelenia, srňacia i diviačia zver. Z dravých vtákov tu hniezdi orol krikľavý, myšiak hôrny a krkavec čierny. V ostatných rokoch sa tu udomácnil bocian čierny. Občas sem z Poľska prenikne los mokraďový. Významným biotypom vodného vtáctva je  vodná nádrž Orava. Vzácne druhy vtákov sú pod prísnou ochranou na Vtáčom ostrove. Rašeliniská a močariská sú životným prostredím viacerých druhov plazov a obojživelníkov, ako sú mlok vrchovský, mlok karpatský a mlok veľký.

více info

CHKO Kysuce

CHKO Kysuce sa nachádza na krajnom severozápade Slovenska. Pozostáva z dvoch od seba navzájom oddelených častí: západnej javorníckej a východnej beskydskej. Západnú časť tvoria Javorníky, Turzovská vrchovina a Moravsko-sliezske Beskydy. Východnú časť tvoria Kysucké Beskydy, Kysucká vrchovina a Oravské Beskydy. Územie Chránenej krajinnej oblasti patrí do 6 okresov (Čadca, Žilina, Dolný Kubín, Bytča, Považská Bystrica, Púchov). Vďaka tomu, že susedí s tromi ďalšími veľkoplošnými územiami (CHKO Beskydy v Českej republike, Žywiecki Park Krajobrazowy v Poľsku a CHKO Horná Orava), je súčasťou jedného z najrozsiahlejších chránených území v strednej Európe. Chránená krajinná oblasť Kysuce bola vyhlásená v roku 1984.  CHKO Kysuce sa rozprestiera na ploche 65 462 ha. CHKO Kysuce sa na rozdiel od väčšiny slovenských veľkoplošných chránených území nelokalizuje na nijaké pohorie. Diferencuje sa do niekoľkých geomorfologických celkov, ktoré majú spoločného menovateľa – veľmi podobnú geologickú stavbu. Špecifikom tohto územia je výskyt sférických pieskovcových kameňov známych ako kysucké gule.


Flóra

Najväčšiu časť územia CHKO pokrývajú lesy (71 %), zvyšok tvorí poľnohospodárska pôda. V minulosti takmer celé územie pokrývali lesy, najmä bučiny, jedľobučiny, vo vyšších polohách s primiešaným smrekom, ktoré neskôr nahradili smrekové monokultúry. Pôvodná lesnatá krajina sa postupne začala meniť na poľnohospodársku krajinu. Na odlesnených plochách dlhodobou hospodárskou činnosťou človeka vznikli ako náhradné spoločenstvá lúky a pasienky. Pre územie CHKO je charakteristický výskyt prechodných rašelinísk a slatín, ktoré plnia významnú ekologickú funkciu v krajine, ako mokraďové biotopy. Niektoré z nich sú súčasťou súvislej európskej sústavy chránených území NATURA 2000, ktorej cieľom je zachovať priaznivý stav biotopov európskeho významu a priaznivý stav druhov európskeho významu. V rastlinných spoločenstvách sa vyskytuje viacero chránených a ohrozených druhov rastlín, ako je rosička okrúhlolistá, perovník pštrosí, horec luskáčovitý, ľalia zlatohlavá, plavúne, vstavače, mečík strechovitý, všivec močiarny, kruštík močiarny a ďalšie. Rastú tu aj niektoré druhy z čeľade vstavačovité.

Fauna

Na území doposiaľ zistili 205 druhov stavovcov. Vyskytujú sa tu všetky veľké šelmy žijúce na Slovensku – vlk, medveď, rys. Taktiež sa tu vyskytuje aj vydra a lesné kury, z glaciálnych reliktov tu žije pôtik kapcavý, kuvičok vrabčí, ďubník trojprstý, myšovka vrchovská a vzácny karpatský endemit – mlok karpatský

více info
KontaktKde nás nájdete

Turistická informačná kancelária

Hviezdoslavovo námestie 1651/2

026 01 Dolný Kubín, Slovensko (SK)

tel.:+421/0-915 049 407 +421 43 581 44 70 email:tik@orava.sk web:www.dolnykubin.sk
mapa:Dolný Kubín
Chcem byť informovaný Newsletter
fond mikroprojektů