Oficiální turistický portál
TURISTA OBČAN
cz / en / de

Príroda

Kategorie

V súvislosti so vstupom Slovenska do Európskej únie pribudli nášmu štátu záväzky aj v oblasti ochrany prírody. Medzi inými ide aj o identifikovanie a zabezpečenie ochrany tzv. území NATURA 2000, ktorých súčasťou sú aj územia osobitnej ochrany európsky významných druhov vtákov v zmysle smernice Rady ES č. 79/409/EHS z . apríla 1979 o ochrane voľne žijúcich vtákov. Do slovenskej legislatívy boli tieto územia implementované ako chránené vtáčie územia. Na územie Oravy zasahujú 4 chránené vtáčie územia. Prvé bolo vyhlásené CHVÚ Horná Orava v roku 2005 s pomerne prepracovanou vyhláškou a podmienkami ochrany. Ostatné územia boli vyhlásené až o 5 rokov neskôr s významne redukovanými opatreniami na ochranu vtáctva. V chronologickom poradí sú to CHVÚ Horná Orava, CHVÚ Malá Fatra, CHVÚ Tatry, CHVÚ Chočské vrchy.

Chránené vtáčie územie

Chránené vtáčie územie Horná Orava

CHVÚ Horná Orava bolo vyhlásené vyhláškou MŽP SR č. 173/2005 Z. z. s účinnosťou od 1. 5. 2005 ako prvé chránené vtáčie územie na Slovensku. Leží v severnej časti Oravy v okresoch Námestovo, Tvrdošín a Dolný Kubín. Hranice územia presne kopírujú hranice Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava. Celé územie má rozlohu 58 738 ha. CHVÚ Horná Orava bolo vyhlásené na zabezpečenie priaznivého stavu biotopov nižšie uvedených druhov vtákov európskeho významu a zabezpečenie ich prežitia a rozmnožovania. Pre druhy bocian biely, bocian čierny, orol krikľavý, hlucháň hôrny, tetrov hoľniak, chrapáč poľný, kuvičok vrabčí, ďubníktrojprstý je jedným z troch najvýznamnejších hniezdnych území na Slovensku, pre kalužiaka červenonohého je jedným z piatich najvýznamnejších území. Druhy orol skalný, včelár lesný, rybár riečny presahujú jednopercentnú hranicu národnej populácie. Podmienky ochrany sú uplatnené rôzne podľa priestorov vymedzených v prílohách vyhlášky. Na celom území CHVÚ je zákaz meliorácii, rekultivácii, kosenia do stredu, vo vymedzených priestoroch CHVÚ sú obmedzenia týkajúce sa lesohospodárskej činnosti, umiestňovania stavieb, rekreačného a športového využívania najhodnotnejších častí Oravskej priehrady.

Zdroj: Zborník Oravského múzea 2010 - XXVII

více info

Chránené vtáčie územie Malá Fatra

CHVÚ Malá Fatra bolo vyhlásené vyhláškou MŽP SR č. 2/2011 Z. z. Celé územie má rozlohu 66 228,06 ha z toho na Oravu zasahuje len menšia časť v okrese Dolný Kubín a nepatrne zasahuje aj do okresu Námestovo. CHVÚ Malá Fatra bolo vyhlásené na zabezpečenie priaznivého stavu biotopov nižšie uvedených druhov vtákov európskeho významu a zabezpečenie ich prežitia a rozmnožovania.  Pre druhy orol skalný, sokol sťahovavý, výr skalný je jedným z troch najvýznamnejších hniezdnych území na Slovensku. Ďalšie druhy, ktoré sú predmetom ochrany tohto CHVÚ a presahujú jednopercentnú hranicu národnej populácie sú bocian čierny, včelár lesný, jariabok hôrny. Zákazové činnosti sa týkajú ochrany dutinových stromov, hniezdnych lokalít, obmedzenia letov lietadiel, zákazu kosenia do stredu, rozorávania trávnatých porastov.

Zdroj: Zborník Oravského múzea 2010 - XXVII

více info

Chránené vtáčie územie Tatry

CHVÚ Tatry bolo vyhlásené vyhláškou MŽP SR č. 4/2011 Z.z. Celé územie má rozlohu 54 611,29 ha z toho na Oravu zasahuje len menšia časť v okrese Tvrdošín. CHVÚ Tatry bolo vyhlásené na zabezpečenie priaznivého stavu biotopov nižšie uvedených druhov vtákov európskeho významu a zabezpečenie ich prežitia a rozmnožovania. Pre druhy orol skalný, hlucháň hôrny a kuvičok vrabčí je jedným z troch najvýznamnejších hniezdnych území na Slovensku. Druhy bocian čierny, sokol sťahovavý, lelek lesný tu dosahujú viac ako 1% národnej populácie. Zákazové činnosti sa týkajú ochrany dutinových stromov, hniezdnych lokalít, obmedzenia ťažby vo vymedzenom území a usmernenia nácvikov záchranných akcií.

Zdroj: Zborník Oravského múzea 2010 - XXVII

 

více info

Chránené vtáčie územie Chočské vrchy

CHVÚ Chočské vrchy bolo vyhlásené vyhláškou MŽP SR č. 26/2011 Z. z. Celé územie má rozlohu 16 817,50 ha, z toho na Oravu zasahuje časť v okrese Dolný Kubín. Účelom vyhlásenia Chráneného vtáčieho územia Chočské vrchy je zabezpečenie priaznivého stavu biotopov ďalej uvedených druhov vtákov európskeho významu a zabezpečenie ich prežitia a rozmnožovania. CHVÚ Chočské vrchy je jedným z piatich najvýznamnejších území pre sokola sťahovavého a žije tu viac ako 1% slovenskej populácie druhov orol skalný, hlucháň hôrny, výr skalný a strakoš veľký. Zákazové činnosti sa týkajú ochrany dutinových stromov, hniezdnych lokalít, usmernenia odstrelov v lomoch.

Zdroj: Zborník Oravského múzea 2010 - XXVII

více info
KontaktKde nás nájdete

Turistická informačná kancelária

Hviezdoslavovo námestie 1651/2

026 01 Dolný Kubín, Slovensko (SK)

tel.:+421/0-915 049 407 +421 43 581 44 70 email:tik@orava.sk web:www.dolnykubin.sk
mapa:Dolný Kubín
Chcem byť informovaný Newsletter
fond mikroprojektů