Oficiální turistický portál
TURISTA OBČAN
cz / en / de

Príroda

Kategorie

Okres Dolný Kubín, ako aj celá Orava, svojim geomorfologickým členením predstavuje jedno z najpestrejších území na Slovensku, ktorého geomorfologické celky vytvorili predpoklady pre pestrú mozaiku prírodných hodnôt, tvoriacich záujem štátnej ochrany prírody. Na územie okresu zasahujú štyri veľkoplošné chránené územia (NP Malá Fatra, NP Veľká Fatra, CHKO Horná Orava a CHKO Kysuce). 

Národná prírodná rezervácia

Choč

Štátna prírodná rezervácia Choč bola vyhlásená v roku 1982 na ploche 1428 ha. V roku 1995 bolo toto územie zaradené do zoznamu národných prírodných rezervácií, s najvyšším, 5. stupňom ochrany prírody. Choč zahŕňa najvyššiu časť a zároveň dominantu Chočských vrchov – masív Veľkého Choča. Podložie je budované druhohornými usadenými a následne zvrásnenými horninami Chočského príkrovu, vápencami a dolomitmi, s typickým bralným reliéfom. V území nachádzame celý rad biotopov. Prevažnú časť zaberajú relatívne zachované lesné porasty od podhorského až po hornú hranicu horského stupňa – kvetnaté bučiny, vo vyšších polohách pôvodné smrečiny. Na ne nadväzuje naznačený subalpínsky stupeň s kosodrevinou. Významne je zastúpený biotop vápencových skalných štrbín, sutín, ďalej tu nájdeme podhorské a horské lúky a pasienky, vzácne prameniská. Flóra územia, najmä najvyšších partií Veľkého Choča, je mimoriadne bohatá. Je tu zastúpené množstvo horských a vysokohorských rastlinných druhov typických pre pohoria Fatry a zároveň tu rastú aj druhy z tatranskej oblasti. Územie je charakteristické bohatým výskytom vstavačovitých. Nachádza sa tu veľmi bohatá populácia klinčeka lesklého, ktorý je západokarpatským paleoendemitom, ďalej naša najkrajšia orchidea črievičník papučkový  a ďalší z našich endemitov poniklec slovenský. Trvale sa tu vyskytujú veľké šelmy – medveď, rys, vlk a pravidelne býva zaznamenávané hniezdenie ohrozených druhov veľkých dravcov.

více info
Minčol

Minčol

V roku 1980 bol Minčol zaradený do zoznamu národných prírodných rezervácií. Celková výmera chráneného územia je 96,10 ha. Na tomto území sa chráni komplex pôvodných vysokohorských smrečín a zmiešaných porastov smrekovo-bukovo-jedľového vegetačného stupňa miestami pralesového charakteru.

více info

Rozsutec

V roku 1967 bol Rozsutec zaradený do zoznamu národných prírodných rezervácií . Celková výmera chráneného územia je 841 ha. Geologické podložie tvorí prevažne vápenec a dolomit, ktorý výrazne vyčnieva nad mäkšie modelovaný reliéf budovaný slienitými vápencami, slieňovcami a bridlicami. Predmetom ochrany sú vzácne ekosystémy a unikátne geomorfologické javy. Niektoré rastlinné spoločenstvá sú v rámci Slovenska unikátne, žije tu asi 2000 druhov živočíchov, takmer všetky druhy chránených rastlín Slovenska. Významným geomorfologickým útvarom je Kryštálová jaskyňa. NPR Rozsutec sa nachádza na území Národného parku Malá Fatra, v oblasti Stohu (severný svah), Veľkého a Malého Rozsutca.

více info

Sokolec

V roku 1980 bol Sokolec zaradený do zoznamu národných prírodných rezervácií . Celková výmera chráneného územia je 199,24 ha. Národnú prírodnú rezerváciu tvoria bralnaté vápencovo-dolomitové úbočia Lysice (1214) až po ľavý breh Zázrivky so záverom doliny Sokolec. Porasty tvoria pralesové bučiny, bukové javoriny a reliktné boriny s bohatou vápnomilnou flórou a výskytom vzácnych druhov živočíchov. Lokalita je významným hniezdiskom dravcov.

více info

Šíp

V roku 1980 bol Šíp zaradený do zoznamu národných prírodných rezervácií. Celková výmera chráneného územia je 301,52 ha. Šíp predstavuje výraznú dominantu nad pravým brehom Váhu v Šípskej Fatre s kontrastným reliéfom mäkko modelovaného krížňanského príkovu a ostro rezaného chočského príkrovu s dolomitovými bralami a krasovými javmi (Ľadová jaskyňa). V poraste lesných spoločenstiev sa zachovali viaceré druhy bohatej vápnomilnej flóry. 

více info

Šútovská dolina

Do zoznamu národných prírodných rezervácií bola zaradená v roku 1967. Celková výmera chráneného územia je 526,65 ha. Národnú prírodnú rezerváciu tvorií epigenetická dolina Šútovského potoka vytvorená v kryštalických a karbonátových horninách s členitým, miestami bralnatým reliéfom a prekrásnym vodopádom vysokým 20 m v závere. V okolí prevládajú bukové lesy s druhovým bohatstvom rastlín a živočíchov a viacerými chránenými druhmi. Predmetom ochrany je biologicky a krajinársky mimoriadne cenný priestor Šútovskej doliny so zachovalými komplexmi lesov typického karpatského horského a vysokohorského charakteru. 

více info

Šrámková

V roku 1967 bola Šrámková zaradená do zoznamu národných prírodných rezervácií. Celková výmera chráneného územia je 243,36 ha. V tejto oblasti sa nachádzajú pralesové lesné spoločenstvá na južných úbočiach Stohu a východných úbočiach Žobráka s karbonátovým a granitoidným podkladom. Zastúpené sú tu bukové jedliny a javoriny, jedľové bučiny a smrečiny. Ide o jednu z najvzácnejších lokalít na štúdium karpatských horských spoločenstiev.

 

více info
KontaktKde nás nájdete

Turistická informačná kancelária

Hviezdoslavovo námestie 1651/2

026 01 Dolný Kubín, Slovensko (SK)

tel.:+421/0-915 049 407 +421 43 581 44 70 email:tik@orava.sk web:www.dolnykubin.sk
mapa:Dolný Kubín
Chcem byť informovaný Newsletter
fond mikroprojektů