Oficiální turistický portál
TURISTA OBČAN
cz / en / de

Príroda

Kategorie

 Okres Dolný Kubín, ako aj celá Orava, svojim geomorfologickým členením predstavuje jedno z najpestrejších území na Slovensku, ktorého geomorfologické celky vytvorili predpoklady pre pestrú mozaiku prírodných hodnôt, tvoriacich záujem štátnej ochrany prírody. Na územie okresu zasahujú štyri veľkoplošné chránené územia (NP Malá Fatra, NP Veľká Fatra, CHKO Horná Orava a CHKO Kysuce). 

Prírodná rezervácia

Dubovské lúky

V roku 1980 boli Dubovské lúky zaradené do zoznamu prírodných rezervácií. Celková výmera chráneného územia je 16,03 ha. Predmetom ochrany sú mezofilné a zamokrené lúky na nive horného toku Zázrivky nad osadou Kozinská v Kysuckej vrchovine s výskytom chráneného žltohlava európskeho

více info

Javorinka

V roku 1993 bola Javorinka  zaradená do zoznamu prírodných rezervácií. Celková výmera chráneného územia je 35,52 ha. Predmetom ochrany je fragment zriedkavých prirodzených jedľových bučín Kysuckej vrchoviny. Zachytáva typickú pestrosť rôznych petrografických typov bystrickej jednotky flyšového pásma a ich vplyv na morfologický vývoj, hydrologické pomery a vegetáciu.

více info

Kunovo

V roku 1980 bolo Kunovo  zaradené do zoznamu prírodných rezervácií. Celková výmera chráneného územia je 11,92 ha. Predmetom ochrany územia, genézou súvisiaceho s územím NPR Choč, ktorá je geologicky a esteticky výraznou krajinnou dominantou na okraji Chočského príkrovu. Objekt vykazuje aj biologické hodnoty lesnej, trávnatej a krovinnej vegetácie a je prírodným biotopom chránenej flóry a fauny.

více info

Paráč

V roku 1980 bol Paráč  zaradený do zoznamu prírodných rezervácií. Celková výmera chráneného územia je 45,27 ha. Predmetom ochrany je zachovalý zvyšok pôvodných porastov vysokohorských smrečín s jarabinou na flyšových južných, čiastočne severných svahoch vrchu Paráč v Oravskej Magure. 

více info

Veľká Lučivná

V roku 1967 bola Veľká Lučivná zaradená do zoznamu prírodných rezervácií. Celková výmera chráneného územia je 66,38 ha. Na tomto území sa chránia severne exponované vápencovo-dolomitové strmé svahy s výskytom vápencových bučín a sutinových javorín s viacerými chránenými druhmi rastlín v poraste. Rastie tu približne 800 exemplárov tisu obyčajného. 

více info
KontaktKde nás nájdete

Turistická informačná kancelária

Hviezdoslavovo námestie 1651/2

026 01 Dolný Kubín, Slovensko (SK)

tel.:+421/0-915 049 407 +421 43 581 44 70 email:tik@orava.sk web:www.dolnykubin.sk
mapa:Dolný Kubín
Chcem byť informovaný Newsletter
fond mikroprojektů