Oficiální turistický portál
TURISTA OBČAN
cz / en / de

Pamiatky

Kategorie
Pamiatky
Hviezdoslavovo námestie

Hviezdoslavovo námestie

zobrazit na mapě

Hviezdoslavovo námestie je základnou stredovekou urbanistickou pamiatkou mesta. Aj keď sa postupne vyvíjalo, nemalo v stredoveku dnešný rozsah a podobu. Do 17. storočia ho charakterizovala drevená zástavba domov a drevené domy sa stavali aj neskôr. Mestské výsady – trhy, jarmoky, mýta a tiež prechod sídla Oravskej stolice z Veličnej do Dolného Kubína v druhej polovici 17. storočia mali vplyv aj na stavbu kamenných domov najmä v strede námestia. Niektoré z nich sa v prestavanej podobe zachovali dodnes a tak môžeme po obvode námestia obdivovať viacero meštianskych domov. Začiatkom septembra 2010 sa začala rekonštrukcia celého Hviezdoslavovho námestia, ktorá bola financovaná z projektov európskych fondov. Z dolnokubínskeho námestia sa tak po dokončení stala pešia zóna s jednou výškovou úrovňou

více info
Florinov dom

Florinov dom

zobrazit na mapě

dnes výstavná sieň Oravského múzea

 Florinov dom spravuje Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava. Je to dvojpodlažný remeselnícky, pôvodne farbiarsky dom, situovaný v historickom centre mesta Dolný Kubín pri Kohútovom sade. Bol vybudovaný v 18. storočí. Známy je tiež pod názvom Zaunerovská  kúria. Od konca 19. storočia bol používaný už len na bývanie. Po odchode do dôchodku sa sem zo susednej katolíckej fary presťahoval dekan Jozef Kohút, významný literárny historik a monografista Oravy, ktorý v ňom býval až do svojej smrti v roku 1900.Časom dom prešiel do majetku rodiny Herkeľovcov. V rokoch 1953 – 1973 v ňom žil básnik, publicista, diplomat a osvetový pracovník Theo H. Florin. Od roku 1997 je v dome sprístupnená Pamätná izba T. H. Florina s pôvodným zariadením básnika. Ostatné priestory slúžia v súčasnosti Oravskému múzeu P. O. Hviezdoslava na inštalovanie krátkodobých výstav. 

Autor fotografií:Michal Pišný

více info
Čaplovičova Bibliotéka

Čaplovičova Bibliotéka

zobrazit na mapě

Čaplovičova knižnica sa nachádza v hornej časti dolnokubínskeho Hviezdoslavovho námestia. Objekt spravuje Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj. Čaplovičova knižnica patrí k najcennejším historickým knižniciam na Slovensku a svojím hodnotným zbierkovým fondom presahuje regionálny aj národný rámec.

Knižnica je pomenovaná podľa svojho zakladateľa Vavrinca Čaploviča, jedného z najväčších zberateľov kníh na Slovensku v 19. storočí. Mimoriadna zberateľská aktivita Vavrinca Čaploviča pri získavaní kníh vyvrcholila v roku 1839, keď darovacou listinou z 15. apríla venoval svoju súkromnú knižnicu Oravskej stolici. Rozsiahlou akvizičnou činnosťou sa mu podarilo získať vzácne diela v podstate zo všetkých významných európskych vydavateľských centier. Knižnica tak už v tomto období patrila medzi najvzácnejšie zbierky v Uhorsku. V čase darovania mala približne 20 000 knižných diel a súčasťou kolekcie boli aj mnohé muzeálne predmety napríklad z oblasti astronómie, numizmatiky, lekárstva, paleontológie, mineralógie a iné. Neskoršie Vavrinec Čaplovič doplňoval knižnicu aj po prevezení z Bratislavy do Dolného Kubína až do konca svojho života. Z Bratislavy bola knižnica prevezená do Dolného Kubína v 14 zásielkach v rokoch 1839 – 1851. Postupne prebiehala inventarizácia privezených kníh a napokon zásluhou Spoločnosti Čaplovičovej knižnice sa podarilo jej činnosť plne zabezpečiť. Od začiatku pôsobenia v Dolnom Kubíne bola knižnica umiestnená vo viacerých objektoch a až v rokoch 1905 – 1911 bola pre ňu postavená účelová budova, ktorá bola otvorená v roku 1914 pri príležitosti výročia darovacej zmluvy. V tejto budove sa knižnica nachádza aj v súčasnosti. V súčasnosti knižnica eviduje 91 900 knižničných jednotiek. Vo vzácnej zbierke Čaplovičovej knižnice sú uložené diela slovenskej, európskej i svetovej produkcie. Čaplovičova knižnica má aj vlastný archív, v ktorom sú uložené okrem darovacej listiny a rukopisných katalógov zakladateľa Vavrinca Čaploviča tiež ďalšie vzácne dokumenty k dejinám Čaplovičovej knižnice. Pri príležitosti 170. výročia založenia Čaplovičovej knižnice bola 20. apríla 2009 slávnostne otvorená nová expozícia venovaná unikátnemu fondu zakladateľa Vavrinca Čaploviča. Návštevníci majú príležitosť zoznámiť sa s Vavrincom Čaplovičom a jeho rukopisnou darovacou listinou pre Oravskú stolicu z 15. apríla 1839. Prostredníctvom krátkych charakteristík s ukážkami titulných strán a príloh sú predstavené všetky vedné odbory zastúpené vo fonde knižnice. Zvláštna pozornosť je venovaná najstarším častiam fondu, a to rukopisom a inkunábulám. Na samostatných obrazových paneloch sú ukážky mimoriadne hodnotnej výtvarnej a mapovej zbierky. Súčasťou expozície sú tiež niektoré muzeálne predmety a staré tlače bibliotéky.

 

Literárne múzeum P. O. Hviezdoslava

Autor: Michal PišnýZákladom pre vznik múzea sa stala vecná pozostalosť po básnikovi Pavlovi Országhovi Hviezdoslavovi , ktorú darovala do Čaplovičovej knižnice jeho manželka Ilona Országhová, rodená Nováková. Riadne múzeum sa napriek viacerým snahám nepodarilo založiť. Až pri príležitosti 25. výročia básnikovej smrti v roku 1946 sa o múzeu už konkrétne hovorilo. Múzeum bolo otvorené 13. novembra 1954 v priestoroch prvého poschodia budovy Čaplovičovej knižnice. Odvtedy prešlo viacerými úpravami a zmenami. V prvých desaťročiach svojej existencie múzeum spravovalo a prezentovalo len fond P. O. Hviezdoslava. V sedemdesiatych rokoch 20. storočia sa jeho záber rozšíril na ďalšie významné literárne osobnosti oravského regiónu, ktoré pozitívne zasiahli do vývinu slovenskej literatúry. Dnes obsahuje muzeálny fond vyše 20 000 jednotiek. Ide o zbierkové

predmety z pozostalosti Hviezdoslava, Jégého, Kukučína, Novákovcov, Urbana, Figuli, Gaceka, Florina, Škrabáka a iných osobností slovenského literárneho a kultúrneho života, pochádzajúcich z Oravy. Ďalej je to rozsiahly rukopisný archív, originálne fotografické materiály, korešpondencia, jednotlivé vydania diel oravských autorov, osobné predmety, osobné knižnice a výtvarné diela inšpirované literárnymi osobnosťami a ich dielom. Sekcia literárne zaisťuje niekoľko expozícií. V Dolnom Kubíne je to Literárna expozícia P. O. Hviezdoslava, ktorá je umiestnená na prvom poschodí budovy Čaplovičovej knižnice. Expozícia v troch miestnostiach približuje život a tvorbu básnika Pavla Országha Hviezdoslava. Textový a obrazový materiál je doplnený originálnymi osobnými pamiatkami z pozostalosti básnika. Je to jeho pracovňa, časť salónu, časti odevov, dary k životným jubileám a množstvo väčších či drobnejších predmetov osobnej potreby. Expozícia je doplnená o výtvarné diela, ktorých inšpiračným zdrojom bola básnikova osobnosť či jeho tvorba. 

Autor fotografií: Michal Pišný

více info
Hotel Slávia

Hotel Slávia

zobrazit na mapě

dnes Zmeškalov dom hudby

Pôvodný hotel dalo postaviť oravské panstvo. Potom ho vlastnila rodina Tyrolerovcov. Neskoršie bola budova známa ako hotel Slávia, ďalej Osvetový dom a tiež ako Centrum volného času – Domček. Stavba sa nachádza v dolnej časti Hviezdoslavovho námestia. S budovou sa spája história dolnokubínskeho ochotníckeho divadla. Vo Veľkej dvorane hotela sa uskutočnilo množstvo divadelných a hudobných predstavení i tradičných bálov, ktoré boli veľmi obľúbené a hojne navštevované ľuďmi zo širokého okolia. V prvej tretine 20. storočia bolo z iniciatívy Hviezdoslavovej besedy vybudované nové javisko. V súčasnosti je budova evanjelickej cirkvi známa ako Zmeškalov dom hudby. Svoje sídlo tu majú aj ďalšie inštitúcie.

více info
Park dejateľov

Park dejateľov

zobrazit na mapě

Mnohé významné osobnosti Dolného Kubína už svoje sochy, reliéfy či pamätné tabule v meste majú – napríklad Janko Matúška, Pavol Országh Hviezdoslav a iní. V Parku dejateľov sa teda pripomínajú ďalšie známe postavy rodákov ale aj tých, ktorí v meste žili a pôsobili. Park sa nachádza medzi Oravskou galériou a kostolom Evanjelickej cirkvi a. v. na Hviezdoslavovom námestí. Tvorí ho osem reliéfov týchto osobností: Ivan Ballo (1909 – 1977), zakladateľ slovenskej profesionálnej hudobnej publicistiky a kritiky – Pavol Bujnák (1882 – 1933), literárny kritik, historik, estetik, jazykovedec a prekladateľ – Theo Herkeľ Florin (1908 – 1973), básnik, redaktor, diplomat – Juraj Janoška (1856 – 1930), spisovateľ, publicista, predseda obnovenej Matice slovenskej, prvý biskup evanjelickej cirkvi na Slovensku – Ladislav Nádaši-Jégé (1866 – 1940), župný a neskôr okresný lekár, spisovateľ, významný predstaviteľ slovenského historického románu – Margita Figuli (1909 – 1995), spisovateľka, prekladateľka, hlavná predstaviteľka lyrizovanej prózy v slovenskej literatúre – Andrej Halaša (1852 – 1913), redaktor, prekladateľ, etnograf,divadelný organizátor a právnik – Peter Škrabák (1924 – 1996), riaditeľ Literárneho neskôr Oravského múzea P. O. Hviezdoslava, pedagóg, dirigent, recitátor, divadelný ochotník. Stvárnenie reliéfov realizoval akademický sochár Rajmund Laur.

více info
Historický cintorín

Historický cintorín

zobrazit na mapě

Svoj dnešný charakter získaval cintorín postupne od roku 1866, keď tam bol pochovaný Leopold Bruck, v roku 1877 Janko Matúška a ďalší. Verejnosti sa stal viac známym najmä v roku 1921, keď tam uložili do hrobu slovenského básnika Pavla Országha Hviezdoslava. V nasledujúcich rokoch tu boli pochovaní ďalší oravskí dejatelia, spisovatelia, organizátori slovenského kultúrneho života na Orave. 

více info
KontaktKde nás nájdete

Turistická informačná kancelária

Hviezdoslavovo námestie 1651/2

026 01 Dolný Kubín, Slovensko (SK)

tel.:+421/0-915 049 407 +421 43 581 44 70 email:tik@orava.sk web:www.dolnykubin.sk
mapa:Dolný Kubín
Chcem byť informovaný Newsletter
fond mikroprojektů