Oficiální turistický portál
TURISTA OBČAN
cz / en / de

Príroda

Kategorie

Okres Dolný Kubín, ako aj celá Orava, svojim geomorfologickým členením predstavuje jedno z najpestrejších území na Slovensku, ktorého geomorfologické celky vytvorili predpoklady pre pestrú mozaiku prírodných hodnôt, tvoriacich záujem štátnej ochrany prírody. Na územie okresu zasahujú štyri veľkoplošné chránené územia (NP Malá Fatra, NP Veľká Fatra, CHKO Horná Orava a CHKO Kysuce). 

Národný park

Národný park (NP) Malá Fatra


Národný park Malá Fatra je štvrtým najvyšším pohorím na Slovensku. Medzi jeho najväčšie pozoruhodnosti patria tiesňavy, rokliny, skalnaté štíty a turisticky atraktívny prechod hlavným hrebeňom. Rieka Váh ho pri Domašínskom meandri rozdeľuje na dve časti. Na juhu od toku leží Lúčanská Fatra. Severná Krivánska Fatra je vyššia a pestrejšia. V roku 1967 Malú Fatru vyhlásili za chránenú krajinnú oblasť. V roku 1988 toto hodnotné a turisticky veľmi príťažlivé územie prekagorizovali, a tak sa stalo Národným parkom Malá Fatra. Výmera vlastného územia NP Malá Fatra je 22 630 ha, ochranné pásmo má rozlohu 23 262 ha. Je najzápadnejšie položeným jadrovým pohorím v rámci karpatskej sústavy s veľkou pestrosťou reliéfu a 1 400 metrovým rozdielom nadmorskej výšky na relatívne malej ploche. Pre zachovanie najvzácnejších a najohrozenejších biotopov a druhov bolo územie národného parku zaradené do sústavy chránených území Natura 2000 ako územie európskeho významu.   


Flóra

Prevažná časť územia NP Malá Fatra je zalesnená.  Les pokýva až 83% jej celkovej rozlohy. Lesy sú prevažne zmiešané s prevahou listnatých drevín, najmä buka. Sú usporiadané do výškových vegetačných stupňov. Plošne najrozšírenejší je bukový stupeň, nad ním sa vyvinul smrekový stupeň siahajúci po hornú hranicu lesa. Pestrosť ostatných prírodných zložiek krajiny národného parku sa odráža v bohatosti a pestrom druhovom zložení rastlinstva. Na území národného parku a jeho ochranného pásma  bolo doteraz zistených vyše 973 vyšších druhov  a viac ako 1 141 nižších druhov  rastlín, z ktorých je 22 druhov západokarpatských endemitov, 14 karpatských endemitov, 15 karpatských subendemitov, 1 panónsky subendemit a 4 endemity Malej Fatry - alchemilka Sojákova, alchemilka panenská, očianka stopkatá a jarabina Margittaiova. 169 druhov rastlín je zaradených do Červeného zoznamu ohrozených druhov, 67 druhov je kriticky ohrozených a veľmi zraniteľných. Najbohatšia flóra je na dolomitoch a vápencoch.

Fauna

Rovnako pestré je aj živočíšstvo zastúpené typickými predstaviteľmi stredohorských a vysokohorských polôh, ktoré sú typické pre západokarpatskú faunu. Žije tu vyše 30 druhov cicavcov, 118 druhov vtákov a vyše 2 500 druhov hmyzu. V NP Malá Fatra možno stretnúť medveďa, rysa, mačku divú, vlka, jeleniu a srnčiu zver. Z vtákov treba spomenúť orla skalného alebo tetrova hlucháňa.

 

více info

Národný park (NP) Veľká Fatra

Národný park Veľká Fatra leží v severozápadnej časti stredného Slovenska. Vďaka pestrému geologickému podložiu je Veľká Fatra veľmi rozmanitá. V západnej časti nájdeme pôsobivé skalné scenérie s množstvom malebných zákutí, veží, skalných miest, okien, previsov, vodopádov a jaskýň, ktoré vo vápencoch a dolomitoch počas miliónov rokov vymodelovala voda. Dodnes bolo vo Veľkej Fatre objavených niekoľko desiatok jaskýň, z ktorých mnohé sú známe svojím pravekým osídlením a krásnou výzdobou. V roku 1971 prírodu Veľkej Fatry začal chrániť štatút chránenej krajinnej oblasti. V roku 2002 Veľká Fatra rozšírila rad národných parkov na Slovensku. Národný park sa rozprestiera na ploche 40 371 ha. Ďalších 26 132 ha tvorí ochranné pásmo, do ktorého malou časťou zasahuje aj okres Dolný Kubín. Po vstupe do Európskej únie bola Veľká Fatra zaradená do celoeurópskej sústavy chránených území NATURA 2000 ako územie európskeho významu.

Flóra

Najvýraznejšou krajinotvornou zložkou NP Veľká Fatra sú lesy, ktoré pokrývajú viac než dve tretiny jeho územia. Najrozšírenejšou drevinou je buk, potom smrek, jedľa, borovica a javor. V najvyšších polohách alebo inverzných roklinách rastie kosodrevina. Na nedostupných strmých svahoch sa zachovali pôvodné pralesové ekosystémy. Rastlinstvo NP Veľká Fatra je neobyčajne pestré, čo osobitne platí o svahoch budovaných vápencami a dolomitmi. Zastúpené sú tu teplomilné, horské i vysokohorské druhy. Reliktný charakter majú rastlinné spoločenstvá skalných biotopov, na ktoré sa viažu najvzácnejšie prvky kveteny. Pretrvali najmä na skalných stenách, previsoch, extrémnych polohách najvyšších vrcholov, lavínových žľaboch na hlavnom hrebeni, hlbokých inverzných roklinách a podobne. Na území je zastúpená veľká skupina endemických a reliktných druhov, ktorých počet je jeden z najvyšších na Slovensku. Vzácnym endemitom Veľkej Fatry je cyklámen fatranský, ktorý nerastie nikde inde na svete iba vo Veľkej Fatre a západnej časti Nízkych Tatier. Najbohatšie a najpestrejšie sú rastlinné zoskupenia na vápencoch a dolomitoch. O širokej biologickej rozmanitosti Veľkej Fatry svedčí výskyt viac ako 1000 druhov vyšších rastlín. Z nelesných rastlinných spoločenstiev sú najrozsiahlejšie lúčne spoločenstvá v hôľnom pásme. V niektorých dolinách sú časté spoločenstvá slatín a rašelinísk. Krásu kvetov veľkej Fatry možno najlepšie obdivovať od druhej polovice mája do konca júna.

Fauna

Živočíšna ríša NP Veľká Fatra je veľmi pestrá a druhovo rozmanitá. Rozľahlosť územia s dostatočne veľkými lesnými plochami zaručuje mnohým živočíchmi veľmi dobré životné podmienky. Z cicavcov tu nachádzajú útočisko také význačné druhy živočíchov, ako je medveď hnedý a rys ostrovid. Veľká Fatra je po nízkych tatrách v rámci Slovenska pohorím s najvyšším stavom medveďov. Rys je v súčasnosti hlavným prirodzeným regulátorom početného stavu jelenej a srnčej zveri. Z ďalších dravcov sa tu vyskytuje vlk a divá mačka. Spomedzi živočíchov prevládajú horské druhy, z ktorých mnohé sú chránené a vzácne. Množstvo jaskýň a skalných štrbín vytvára vhodné podmienky na početný výskyt netopierov.  

více info
KontaktKde nás nájdete

Turistická informačná kancelária

Hviezdoslavovo námestie 1651/2

026 01 Dolný Kubín, Slovensko (SK)

tel.:+421/0-915 049 407 +421 43 581 44 70 email:tik@orava.sk web:www.dolnykubin.sk
mapa:Dolný Kubín
Chcem byť informovaný Newsletter
fond mikroprojektů