Oficiální turistický portál
TURISTA OBČAN
cz / en / de

Národný park (NP) Malá Fatra

tisk poslat známým


Národný park Malá Fatra je štvrtým najvyšším pohorím na Slovensku. Medzi jeho najväčšie pozoruhodnosti patria tiesňavy, rokliny, skalnaté štíty a turisticky atraktívny prechod hlavným hrebeňom. Rieka Váh ho pri Domašínskom meandri rozdeľuje na dve časti. Na juhu od toku leží Lúčanská Fatra. Severná Krivánska Fatra je vyššia a pestrejšia. V roku 1967 Malú Fatru vyhlásili za chránenú krajinnú oblasť. V roku 1988 toto hodnotné a turisticky veľmi príťažlivé územie prekagorizovali, a tak sa stalo Národným parkom Malá Fatra. Výmera vlastného územia NP Malá Fatra je 22 630 ha, ochranné pásmo má rozlohu 23 262 ha. Je najzápadnejšie položeným jadrovým pohorím v rámci karpatskej sústavy s veľkou pestrosťou reliéfu a 1 400 metrovým rozdielom nadmorskej výšky na relatívne malej ploche. Pre zachovanie najvzácnejších a najohrozenejších biotopov a druhov bolo územie národného parku zaradené do sústavy chránených území Natura 2000 ako územie európskeho významu.   


Flóra

Prevažná časť územia NP Malá Fatra je zalesnená.  Les pokýva až 83% jej celkovej rozlohy. Lesy sú prevažne zmiešané s prevahou listnatých drevín, najmä buka. Sú usporiadané do výškových vegetačných stupňov. Plošne najrozšírenejší je bukový stupeň, nad ním sa vyvinul smrekový stupeň siahajúci po hornú hranicu lesa. Pestrosť ostatných prírodných zložiek krajiny národného parku sa odráža v bohatosti a pestrom druhovom zložení rastlinstva. Na území národného parku a jeho ochranného pásma  bolo doteraz zistených vyše 973 vyšších druhov  a viac ako 1 141 nižších druhov  rastlín, z ktorých je 22 druhov západokarpatských endemitov, 14 karpatských endemitov, 15 karpatských subendemitov, 1 panónsky subendemit a 4 endemity Malej Fatry - alchemilka Sojákova, alchemilka panenská, očianka stopkatá a jarabina Margittaiova. 169 druhov rastlín je zaradených do Červeného zoznamu ohrozených druhov, 67 druhov je kriticky ohrozených a veľmi zraniteľných. Najbohatšia flóra je na dolomitoch a vápencoch.

Fauna

Rovnako pestré je aj živočíšstvo zastúpené typickými predstaviteľmi stredohorských a vysokohorských polôh, ktoré sú typické pre západokarpatskú faunu. Žije tu vyše 30 druhov cicavcov, 118 druhov vtákov a vyše 2 500 druhov hmyzu. V NP Malá Fatra možno stretnúť medveďa, rysa, mačku divú, vlka, jeleniu a srnčiu zver. Z vtákov treba spomenúť orla skalného alebo tetrova hlucháňa.

 

KontaktKde nás nájdete

Turistická informačná kancelária

Hviezdoslavovo námestie 1651/2

026 01 Dolný Kubín, Slovensko (SK)

tel.:+421/0-915 049 407 +421 43 581 44 70 email:tik@orava.sk web:www.dolnykubin.sk
mapa:Dolný Kubín
Chcem byť informovaný Newsletter
fond mikroprojektů