Oficiální turistický portál
TURISTA OBČAN
cz / en / de

Národný park (NP) Veľká Fatra

tisk poslat známým

Národný park Veľká Fatra leží v severozápadnej časti stredného Slovenska. Vďaka pestrému geologickému podložiu je Veľká Fatra veľmi rozmanitá. V západnej časti nájdeme pôsobivé skalné scenérie s množstvom malebných zákutí, veží, skalných miest, okien, previsov, vodopádov a jaskýň, ktoré vo vápencoch a dolomitoch počas miliónov rokov vymodelovala voda. Dodnes bolo vo Veľkej Fatre objavených niekoľko desiatok jaskýň, z ktorých mnohé sú známe svojím pravekým osídlením a krásnou výzdobou. V roku 1971 prírodu Veľkej Fatry začal chrániť štatút chránenej krajinnej oblasti. V roku 2002 Veľká Fatra rozšírila rad národných parkov na Slovensku. Národný park sa rozprestiera na ploche 40 371 ha. Ďalších 26 132 ha tvorí ochranné pásmo, do ktorého malou časťou zasahuje aj okres Dolný Kubín. Po vstupe do Európskej únie bola Veľká Fatra zaradená do celoeurópskej sústavy chránených území NATURA 2000 ako územie európskeho významu.

Flóra

Najvýraznejšou krajinotvornou zložkou NP Veľká Fatra sú lesy, ktoré pokrývajú viac než dve tretiny jeho územia. Najrozšírenejšou drevinou je buk, potom smrek, jedľa, borovica a javor. V najvyšších polohách alebo inverzných roklinách rastie kosodrevina. Na nedostupných strmých svahoch sa zachovali pôvodné pralesové ekosystémy. Rastlinstvo NP Veľká Fatra je neobyčajne pestré, čo osobitne platí o svahoch budovaných vápencami a dolomitmi. Zastúpené sú tu teplomilné, horské i vysokohorské druhy. Reliktný charakter majú rastlinné spoločenstvá skalných biotopov, na ktoré sa viažu najvzácnejšie prvky kveteny. Pretrvali najmä na skalných stenách, previsoch, extrémnych polohách najvyšších vrcholov, lavínových žľaboch na hlavnom hrebeni, hlbokých inverzných roklinách a podobne. Na území je zastúpená veľká skupina endemických a reliktných druhov, ktorých počet je jeden z najvyšších na Slovensku. Vzácnym endemitom Veľkej Fatry je cyklámen fatranský, ktorý nerastie nikde inde na svete iba vo Veľkej Fatre a západnej časti Nízkych Tatier. Najbohatšie a najpestrejšie sú rastlinné zoskupenia na vápencoch a dolomitoch. O širokej biologickej rozmanitosti Veľkej Fatry svedčí výskyt viac ako 1000 druhov vyšších rastlín. Z nelesných rastlinných spoločenstiev sú najrozsiahlejšie lúčne spoločenstvá v hôľnom pásme. V niektorých dolinách sú časté spoločenstvá slatín a rašelinísk. Krásu kvetov veľkej Fatry možno najlepšie obdivovať od druhej polovice mája do konca júna.

Fauna

Živočíšna ríša NP Veľká Fatra je veľmi pestrá a druhovo rozmanitá. Rozľahlosť územia s dostatočne veľkými lesnými plochami zaručuje mnohým živočíchmi veľmi dobré životné podmienky. Z cicavcov tu nachádzajú útočisko také význačné druhy živočíchov, ako je medveď hnedý a rys ostrovid. Veľká Fatra je po nízkych tatrách v rámci Slovenska pohorím s najvyšším stavom medveďov. Rys je v súčasnosti hlavným prirodzeným regulátorom početného stavu jelenej a srnčej zveri. Z ďalších dravcov sa tu vyskytuje vlk a divá mačka. Spomedzi živočíchov prevládajú horské druhy, z ktorých mnohé sú chránené a vzácne. Množstvo jaskýň a skalných štrbín vytvára vhodné podmienky na početný výskyt netopierov.  

KontaktKde nás nájdete

Turistická informačná kancelária

Hviezdoslavovo námestie 1651/2

026 01 Dolný Kubín, Slovensko (SK)

tel.:+421/0-915 049 407 +421 43 581 44 70 email:tik@orava.sk web:www.dolnykubin.sk
mapa:Dolný Kubín
Chcem byť informovaný Newsletter
fond mikroprojektů