Čaplovičova Bibliotéka


Čaplovičova Bibliotéka


Čaplovičova knižnica sa nachádza v hornej časti dolnokubínskeho Hviezdoslavovho námestia. Objekt spravuje Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj. Čaplovičova knižnica patrí k najcennejším historickým knižniciam na Slovensku a svojím hodnotným zbierkovým fondom presahuje regionálny aj národný rámec.

Knižnica je pomenovaná podľa svojho zakladateľa Vavrinca Čaploviča, jedného z najväčších zberateľov kníh na Slovensku v 19. storočí. Mimoriadna zberateľská aktivita Vavrinca Čaploviča pri získavaní kníh vyvrcholila v roku 1839, keď darovacou listinou z 15. apríla venoval svoju súkromnú knižnicu Oravskej stolici. Rozsiahlou akvizičnou činnosťou sa mu podarilo získať vzácne diela v podstate zo všetkých významných európskych vydavateľských centier. Knižnica tak už v tomto období patrila medzi najvzácnejšie zbierky v Uhorsku. V čase darovania mala približne 20 000 knižných diel a súčasťou kolekcie boli aj mnohé muzeálne predmety napríklad z oblasti astronómie, numizmatiky, lekárstva, paleontológie, mineralógie a iné. Neskoršie Vavrinec Čaplovič doplňoval knižnicu aj po prevezení z Bratislavy do Dolného Kubína až do konca svojho života. Z Bratislavy bola knižnica prevezená do Dolného Kubína v 14 zásielkach v rokoch 1839 – 1851. Postupne prebiehala inventarizácia privezených kníh a napokon zásluhou Spoločnosti Čaplovičovej knižnice sa podarilo jej činnosť plne zabezpečiť. Od začiatku pôsobenia v Dolnom Kubíne bola knižnica umiestnená vo viacerých objektoch a až v rokoch 1905 – 1911 bola pre ňu postavená účelová budova, ktorá bola otvorená v roku 1914 pri príležitosti výročia darovacej zmluvy. V tejto budove sa knižnica nachádza aj v súčasnosti. V súčasnosti knižnica eviduje 91 900 knižničných jednotiek. Vo vzácnej zbierke Čaplovičovej knižnice sú uložené diela slovenskej, európskej i svetovej produkcie. Čaplovičova knižnica má aj vlastný archív, v ktorom sú uložené okrem darovacej listiny a rukopisných katalógov zakladateľa Vavrinca Čaploviča tiež ďalšie vzácne dokumenty k dejinám Čaplovičovej knižnice. Pri príležitosti 170. výročia založenia Čaplovičovej knižnice bola 20. apríla 2009 slávnostne otvorená nová expozícia venovaná unikátnemu fondu zakladateľa Vavrinca Čaploviča. Návštevníci majú príležitosť zoznámiť sa s Vavrincom Čaplovičom a jeho rukopisnou darovacou listinou pre Oravskú stolicu z 15. apríla 1839. Prostredníctvom krátkych charakteristík s ukážkami titulných strán a príloh sú predstavené všetky vedné odbory zastúpené vo fonde knižnice. Zvláštna pozornosť je venovaná najstarším častiam fondu, a to rukopisom a inkunábulám. Na samostatných obrazových paneloch sú ukážky mimoriadne hodnotnej výtvarnej a mapovej zbierky. Súčasťou expozície sú tiež niektoré muzeálne predmety a staré tlače bibliotéky.

 

Literárne múzeum P. O. Hviezdoslava

Autor: Michal PišnýZákladom pre vznik múzea sa stala vecná pozostalosť po básnikovi Pavlovi Országhovi Hviezdoslavovi , ktorú darovala do Čaplovičovej knižnice jeho manželka Ilona Országhová, rodená Nováková. Riadne múzeum sa napriek viacerým snahám nepodarilo založiť. Až pri príležitosti 25. výročia básnikovej smrti v roku 1946 sa o múzeu už konkrétne hovorilo. Múzeum bolo otvorené 13. novembra 1954 v priestoroch prvého poschodia budovy Čaplovičovej knižnice. Odvtedy prešlo viacerými úpravami a zmenami. V prvých desaťročiach svojej existencie múzeum spravovalo a prezentovalo len fond P. O. Hviezdoslava. V sedemdesiatych rokoch 20. storočia sa jeho záber rozšíril na ďalšie významné literárne osobnosti oravského regiónu, ktoré pozitívne zasiahli do vývinu slovenskej literatúry. Dnes obsahuje muzeálny fond vyše 20 000 jednotiek. Ide o zbierkové

predmety z pozostalosti Hviezdoslava, Jégého, Kukučína, Novákovcov, Urbana, Figuli, Gaceka, Florina, Škrabáka a iných osobností slovenského literárneho a kultúrneho života, pochádzajúcich z Oravy. Ďalej je to rozsiahly rukopisný archív, originálne fotografické materiály, korešpondencia, jednotlivé vydania diel oravských autorov, osobné predmety, osobné knižnice a výtvarné diela inšpirované literárnymi osobnosťami a ich dielom. Sekcia literárne zaisťuje niekoľko expozícií. V Dolnom Kubíne je to Literárna expozícia P. O. Hviezdoslava, ktorá je umiestnená na prvom poschodí budovy Čaplovičovej knižnice. Expozícia v troch miestnostiach približuje život a tvorbu básnika Pavla Országha Hviezdoslava. Textový a obrazový materiál je doplnený originálnymi osobnými pamiatkami z pozostalosti básnika. Je to jeho pracovňa, časť salónu, časti odevov, dary k životným jubileám a množstvo väčších či drobnejších predmetov osobnej potreby. Expozícia je doplnená o výtvarné diela, ktorých inšpiračným zdrojom bola básnikova osobnosť či jeho tvorba. 

Autor fotografií: Michal Pišný

Otváracie hodiny  
01.05. - 31.10.  
Pondelok zatvorené
Utorok - Sobota 08:00 - 16:00
Nedeľa 10:00 - 17:00
01.11. - 31.3.  
Pondelok - Piatok 08:00 - 16:00
Sobota - Nedeľa vopred ohlásené návštevy
Kontaktné údaje
Čaplovičova knižnica
Hviezdoslavovo námestie  1692/7
026 01 Dolný Kubín
tel. +421 43 5864 780

www.oravskemuzeum.sk

 biblioteka@oravskemuzeum.sk

Fotogalerie

Autor: Michal Pišný

Autor: Michal Pišný


Autor: Michal Pišný

Autor: Michal Pišný


    zavřít okno